Algemene voorwaarden Oolaboo BV

ALGEMENE VOORWAARDEN OOLABOO B.V., gevestigd te Zutphen

artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Oolaboo B.V., hierna te noemen Oolaboo en een Wederpartij waarop Oolaboo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Oolaboo en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Oolaboo zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen. Het kan voorkomen dat een product dat vermeld wordt in de offerte tussentijds niet meer leverbaar is.
2. Oolaboo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Oolaboo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oolaboo anders aangeeft.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur, levering, levertijd en uitvoering
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek, waaronder wordt verstaan het bedrijfsterrein van Oolaboo .
2. De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de Wederpartij die voor een voldoende verzekering dient zorg te dragen. Bestellingen met een netto goederenwaarde van tenminste € 160,00 worden franco geleverd.
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij, die in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval, opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
4. De overeenkomst tussen Oolaboo en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
5. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Oolaboo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Oolaboo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6. De levertijd gaat pas in nadat de Wederpartij alle gegevens, waarvan Oolaboo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Oolaboo heeft verstrekt.
7. Als wijzigingen in de opdracht aan Oolaboo er toe leiden dat de voor het uivoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Oolaboo gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Oolaboo daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 4 Overmacht
1. Oolaboo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door Oolaboo verhinderen en die niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens, de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Oolaboo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oolaboo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Oolaboo afhankelijk is; de omstandigheid dat Oolaboo een prestatie die van belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die Oolaboo verhinderen zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.
3. Oolaboo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Oolaboo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oolaboo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 5 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden onder rembours of middels automatische incasso. Hiervoor ontvangt de Wederpartij een factuurkorting, indien incasso niet in termijnen plaatsvindt. Indien geen sprake is van betaling onder rembours of middels automatische incasso, dient betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Oolaboo .
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen dan voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij verschuldigd:
- over de eerste € 2.950,00 15%
- over het meerdere tot € 5.900,00 10%
- over het meerdere tot € 14.748,00 8%
- over het meerdere tot € 58.990,00 5%
- over het meerdere 3%
Indien Oolaboo aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Buitengerechtelijke incassokosten zijn ook verschuldigd als slechts een enkele aanmaning is verstuurd.
3. De wederpartij is jegens Oolaboo gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Oolaboo en de Wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de Wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Oolaboo blijft eigenaar van alle door hem aan de Wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat de Wederpartij de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien Oolaboo krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Oolaboo totdat de Wederpartij ook de vorderingen van Oolaboo betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Oolaboo op de Wederpartij verkrijgt wegens niet-nakoming door de Wederpartij van zodanige overeenkomst(en).
2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Oolaboo te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Oolaboo veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Oolaboo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval Oolaboo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Oolaboo en door Oolaboo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Oolaboo zich bevinden en die zaken terug te nemen.
6. Door Oolaboo afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In het geval van faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de Wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
7. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de Wederpartij bevinden, behoudt Oolaboo zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde, die Oolaboo uit welken hoofde dan ook tegen de Wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Oolaboo geleverde zaken welke door de Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Oolaboo zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

artikel 7 Garanties, onderzoek, reclames en retouren
1. De door Oolaboo te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
3. Zichtbare gebreken of tekorten dient de Wederpartij binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Oolaboo te melden.
4. Niet-zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen zeven dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk aan Oolaboo te melden.
5. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan.
6. Retouren worden, mits onbeschadigd, slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Oolaboo, onder aftrek van 20% waardevermindering.
7. Tickets voor evenementen zijn niet retourneerbaar.
8. Afmelding van deelname aan trainingen dient uiterlijk één week van te voren te geschieden, bij gebreke waarvan de Wederpartij de volledige prijs aan Oolaboo verschuldigd is.

artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Oolaboo, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Oolaboo beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
2. Oolaboo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van haar producten.
3. Oolaboo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Oolaboo is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Oolaboo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere indirect schade.
5. Elk vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Oolaboo vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de Wederpartij zijn geleverd of aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de Wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Oolaboo is gestart.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oolaboo of haar leidinggevende ondergeschikten.

artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Oolaboo op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Oolaboo omstandigheden ter kennis komen die Oolaboo goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij;
- indien Oolaboo de Wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
- indien de Wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
In genoemde gevallen is Oolaboo bevoegd de verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de Wederpartij de hierdoor door Oolaboo geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Oolaboo toekomende rechten.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Oolaboo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Oolaboo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oolaboo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Oolaboo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Oolaboo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 11 Aanvullende voorwaarden
1. De doseerapparaten van Oolaboo zijn voorzien van een handelsmerk. Daarom mogen in flacons/verpakkingen van Oolaboo alleen de door het handelsmerk van Oolaboo beschermde Oolaboo producten gevuld en verwerkt worden.
2. Salonartikelen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in professionele kapsalons, schoonheidsinstituten en spa’s en het is derhalve niet toegestaan om ze te verkopen of cadeau te geven.

artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 27 maart 2012 onder nummer 53047796.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Oolaboo.

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.